Odmrażamy działalność bezpośrednią

877

Zbiórki gromad i drużyn

Przyrodoznawstwo i krajoznawstwo to te dziedziny, na które powinna postawić drużyna podczas swoich zbiórek. Aktywne, ruchowe zbiórki poza harcówką, wędrówki, zdobywanie sprawności przyrodniczych i sportowych. Przykładem takiej zbiórki może być także gra terenowa przygotowana i rozłożona w terenie przez kadrę, ale realizowana indywidulanie przez harcerzy. W sytuacji, kiedy gromada/drużyna nie będzie uczestniczyła w zaplanowanym wcześniej obozie w ramach HAL, wskazane jest, aby kontynuowała pracę i działanie w okresie wakacyjnym, tak aby podsumować rok harcerski i przygotować się do pracy harcerskiej w nowym roku.

Zasady szczegółowe:

 1. Limity liczbowe – od 1 czerwca gromada/drużyna na zbiórce pracuje w grupach do 20 osób, przy czym na każde 20 osób musi przypadać przyboczny/opiekun powyżej 16 roku życia.
 2. Od 1 czerwca zbiórkę gromady/drużyny prowadzi drużynowy wspólnie z przybocznymi w grupach maksymalnie 20-osobowych. W przypadku, jeśli drużynowy lub przyboczny są niepełnoletni, zbiórka w danej 20-osobowej grupie odbywa się pod nadzorem osoby pełnoletniej, np. rodzica, opiekuna drużynowego lub innego pełnoletniego instruktora ZHP.
 3. Zbiórka odbywa się na świeżym powietrzu, bez korzystania z pomieszczeń zamkniętych.
 4. W programie zbiórki nie ma zwiedzania obiektów publicznych.
 5. Drużynowy przed rozpoczęciem zbiórki informuje uczestników o zasadach bezpieczeństwa i profilaktyki.
 6. W przypadku drużyn specjalnościowych należy dodatkowo stosować wytyczne publikowane przez właściwe ministerstwa.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestniczą osoby zdrowe, niemające objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, które w okresie ostatnich 14 dni przed spotkaniem: nie miały świadomego kontaktu lub nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ani nie miały świadomego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem.
 2. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w danej formie po wyrażeniu każdorazowo pisemnej zgody przez opiekunów prawnych zawierającej oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 3. Osoby pełnoletnie składają każdorazowo pisemne oświadczenie o świadomości ryzyka związanego z COVID-19.
 4. Uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie środki dezynfekujące. W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 5. Gdy chodzi o zakrywanie ust i nosa, a także utrzymywanie zalecanego dystansu społecznego, to w tym zakresie należy bezwzględnie stosować się do wytycznych ogłaszanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku obowiązku zakrywania nosa i ust uczestnicy powinni we własnym zakresie zapewnić sobie osłonę nosa i ust (maseczki, przyłbice itp.) W przypadku osób małoletnich obowiązek ten spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych.
 6. Wchodząc na zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową i wychodząc z niej należy obowiązkowo zdezynfekować/umyć ręce.
 7. W trakcie wszystkich form należy maksymalnie ograniczyć kontakt z osobami niebędącymi uczestnikami spotkania.
 8. W trakcie wszystkich form należy ograniczyć w miarę możliwości używanie przez więcej niż jedną osobę tego samego przedmiotu/rekwizytu. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dezynfekować przedmioty/rekwizyty po użyciu przez daną osobę.
 9. Jeśli do uczestnictwa w danej formie niezbędne są materiały dydaktyczne, należy wyposażyć w nie każdą osobę indywidualnie.
 10. Prowadzący zbiórkę/spotkanie/formę szkoleniową sporządza listę uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), którą przechowuje przez 14 dni od zbiórki, a następnie niszczy.
 11. Po powrocie ze zbiórki/spotkania/formy szkoleniowej należy umyć ręce. .
 12. W trakcie zbiórki/spotkania/formy szkoleniowych nie wolno przeprowadzać zajęć -wymagających fizycznego kontaktu z innym uczestnikiem, np. wiązanie kręgu.
 13. Organizatorzy wszystkich form powinni na bieżąco śledzić stronę www.gov.pl/koronawirus/ oraz zhp.pl/wracamy, na której będziemy publikować bieżące informacje dotyczące obowiązujących obostrzeń, zmian w prawie powszechnie obowiązujących oraz wytycznych dla drużyn, w tym drużyn specjalnościowyc

Link do strony zhp.pl:

Wracamy!