Organizacyjne dla jednostek

GROMADA/DRUŻYNACZŁONKOWSKIEFUNKCYJNIBIWAK

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI

1. Warunkami utworzenia gromady/drużyny są:

 • uzyskanie zgody komendanta właściwego hufca
  (wzór wniosku do Komendanta Hufca),
 • spełnienie przez drużynowego warunków określonych w punkcie 30 Instrukcji,
 • zatwierdzenie w komendzie właściwego hufca programu pracy gromady/drużyny na okres próbny (wzór programu pracy),

2. Warunkami pozytywnego zakończenia okresu próbnego są:

 • praca zgodna z odpowiednią metodyką według oceny właściwej komendy;
 • pozytywna ocena realizacji programu pracy okresu próbnego przez właściwą komendę;
 • osiągnięcie liczebności minimalnej (gromada, drużyna harcerska i starszoharcerska: 15 osób, drużyna wędrownicza: 9 osób),

4)     w przypadku drużyny wędrowniczej – przedstawienie właściwej komendzie konstytucji drużyny; drużyna jest zobowiązana uwzględnić uwagi komendy zgłoszone w ciągu 30 dni od momentu przedstawienia konstytucji

ZMIANY ORGANIZACYJNE

DOKUMENTY DLA DRUŻYNOWEGO

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 75/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego
wraz z załącznikami:
– Instrukcja PJO
– Deklaracja drużynowego
– Deklaracja opiekuna
– Deklaracja członkowska
– Zgoda na przynależność
– Oświadczenie rodzica

 1. Na funkcję drużynowego można mianować członka ZHP, który spełnia poniższe wymagania:
 • ukończył 16 lat,
 • jest instruktorem ZHP; w uzasadnionych przypadkach właściwy komendant może powierzyć funkcję drużynowego osobie, która ma otwartą próbę przewodnikowską,
 • ukończył kurs drużynowych metodyki odpowiedniej dla prowadzonej przez siebie drużyny,

w przypadku drużyny wielopoziomowej ukończył kurs drużynowych jednej z metodyk reprezentowanych w drużynie i jest przygotowany w zakresie pozostałych metodyk  reprezentowanych w drużynie,

2. złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia gromady/drużyny oraz podpisał umowę w sprawie pełnienia funkcji  – umowa powinna mieć formę umowy wolontariackiej,
3. w przypadku gromad/drużyn NS i integracyjnych – ma wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z określonym rodzajem niepełnosprawności (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

4. Drużynowy:
a) odpowiada za:

 • bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady/drużyny,
 • proces wychowawczy zachodzący w gromadzie/drużynie,
 • opracowanie programu pracy, jego realizację i ocenę,
 • prowadzenie dokumentacji gromady/drużyny,
 • prowadzenie ewidencji członków gromady/drużyny w systemie Ewidencja ZHP,
 • zbieranie składek członkowskich i ich odprowadzanie,
 • gospodarkę finansową i majątkową gromady/drużyny,
 • pracę z przybocznymi, szóstkowymi, zastępowymi i patrolowymi,
 • współpracę z rodzicami i środowiskiem działania drużyny;

b) przygotowuje swojego następcę;
c) wydaje rozkazy;
d) dopuszcza członków gromady/drużyny do złożenia Obietnicy Zucha i Przyrzeczenia Harcerskiego;
e) jeśli jest instruktorem ZHP, przyjmuje Obietnicę Zucha i Przyrzeczenie Harcerskie;
f) bierze czynny udział w życiu hufca;
g) dba o zapewnienie ciągu wychowawczego.

DOKUMENTACJA DRUŻYNY

 1. Drużynowy prowadzi i przechowuje następującą dokumentację:
  a) książkę pracy gromady/drużyny, która zawiera rozkazy drużynowego;
  (wzór książki pracy) 
  b) program pracy gromady/drużyny, (aktualizowany w miarę potrzeb),
  zatwierdzony przez właściwą komendę (zaopiniowany przez opiekuna/namiestnika zatwierdzony przez Z-cy Komendanta Hufca ds. metodycznych)
  (wzór programu pracy)
  c) zgody rodziców na przynależność do gromady/drużyny osób, które nie ukończyły 16 roku życia, oraz deklaracje członkowskie osób, które ukończyły 16 rok życia;
  d) w przypadku gromady/drużyny NS lub gromady/drużyny integracyjnej: oświadczenia rodziców, prawnych opiekunów lub dorosłego członka ZHP potwierdzające spełnienie kryteriów członkostwa w tych jednostkach określonych w punkcie 3. podpunkt 7) i 8) (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji);
  e) dokumenty finansowe wymienione w punkcie dotyczącym finansów i gospodarki majątkowej jednostki;
  g) w przypadku drużyny wędrowniczej: konstytucję drużyny, przedstawioną właściwej komendzie.
  (wzór konstytucji)
 2. Częścią dokumentacji gromady/drużyny są także wpisy dotyczące jej członków w systemie Ewidencja ZHP.

EWIDENCJA

BIWAKI

1. Wydarzenia jednostek takie jak biwaki, wycieczki, wędrówki itp. stanowią element śródrocznej pracy jednostek i muszą być ujęte w programie pracy jednostki.

2. Takie wydarzenie musi być zatwierdzone przez komendanta hufca.

3. O zamiarze realizacji wydarzenia osoba odpowiedzialna czyli komendant tego wydarzenia zawiadamia komendanta hufca przesyłając, w formie elektronicznej:

  • nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia regulamin zawierający termin, miejsce, wykaz kadry oraz program wydarzenia oraz plan finansowy (wpływy, wydatki),
  • nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia listę uczestników w celu weryfikacji składki członkowskiej będącej warunkiem uczestnictwa w działaniach ZHP.

4. Program wydarzenia zagranicznego musi zostać zaakceptowany przez pełnomocnika komendanta chorągwi ds. współpracy zagranicznej bądź osobę przez niego upoważnioną.

5. Wpłaty uczestników wydarzenia zbierane są w formie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. Istnieje możliwość finansowania wydarzenia ze środków pochodzących z innych źródeł (sponsor, dotacje itp.).

6. Rozliczenie wydarzenia odbywa się na zasadach ogólnych określonych w dziale Finanse i gospodarka majątkowa jednostki.

7. Należy pamiętać, że w myśl przepisów państwowych wydarzenie może spełniać kryteria wypoczynku ze wszystkimi tego konsekwencjami i podlega wówczas rejestracji we właściwym kuratorium oświaty.

Dokumenty do pobrania: